Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni
1- Tanımlar:
Veri veya Kişisel Veri: Elektronik ortam ve elektronik olmayan ortam fark etmeksizin Ensar Vakfı iş ve hizmetlerinden elde edilen her tür bilgiyi kapsar.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

2- Veri Sorumlusu:
Unvan: Ensar Vakfı
Telefon: 0212 513 03 09
Adres: Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İstanbul

3- Hedef Kitle:
Bu metnin hedef kitlesi, Sana Emanet bilgi yarışmasına katılmak amacıyla başvuru formunu dolduran tüm başvuru sahipleri.

4- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
1- Katılımcı verilerinin gerçek bir kişiye ait olduğunu tespit etmek ve hedef kitleye uygunluğunu belirlemek,
2- Katılımcıların yarışma kitabı içeriklerine ücretsiz ulaşmasını sağlamak,
3- Yarışma başvuru ve katılım şartnamesinde belirtilen derecelendirme kriterlerini uygulamak,
4- Yarışma konusuyla sınırlı olmak üzere katılımcı ile iletişim kurmak,
5- Çevrim içi sınavı manüpüle etmeyi engellemeye yönelik teknik önlemler almak,
6- Yarışma iş ve süreçlerini yürütmek,
7- Yeni yarışmalar hakkında bilgilendirmek amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz "Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması" sebebiyle; başvuru formu aracılığı ile ad, soyad, T.C. kimlik numarası, okul adı ve bulunduğu ili-ilçesi, sınıfı bilgileri, güvenlik nedeniyle çevrim içi sınava giren katılımcıların IP adresleri, kullandıkları cihaz ve internet tarayıcı bilgileri işlenmektedir.

5- Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz web sitemizde yayınlanan başvuru formu aracılığı ile internet üzerinden alınmaktadır. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamlarda saklanacaktır. Ensar Vakfı tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse 1 yıldan az olmamakla birlikte işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Ensar Vakfı veri akışlarından çıkarılacaktır.

6- Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz Ensar Vakfı, Ensar Vakfı iştirakleri, şubeleri ve şube iştirakleri içerisinde yarışma koordinatörleri ve yarışma paydaşları ile paylaşılmaktadır, üçüncü taraf kişi ve firmalarla paylaşılmamaktadır; ancak bazı durumlarda üçüncü taraf firmalar tarafından alınan iletişim hizmetleri, sunucu hizmetleri, yedekleme hizmetleri, ulaşım hizmetleri vb. doğrultusunda kişisel verilerinizin bir kısmı veya tamamı, gerekli güvenlik tedbirleri de alınarak, yurt içinde veya yurt dışında bulunan bu üçüncü taraf firmalara ait cihaz ve panellerine aktarılabilmektedir.

7- KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız:
1-İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2-İşlenmişse bilgi talep etme,
3-İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6-KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
7-Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8-Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

8- Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması:
Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Süleymaniye Cad. No:11 Süleymaniye/Fatih/istanbul adresine şahsen, noter vasıtasıyla tebligat, kayıtlı elektronik posta (KEP) veya kişisel veri sahibinin Ensar Vakfı veri tabanına kayıtlı elektronik postası yoluyla imzalı şekilde [email protected] elektronik posta adresine başvuru yapabilecektir. Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
DUYURULAR
Dereceler Açıklandı
Dereceler açıklandı! İçerik panelinden sonucuna bakabilirsin. Giriş Yap

  1. 6. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  2. 7. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  3. Hazırlık-9. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  4. İHL Hazırlık-9. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  5. 10. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.
  6. İHL 10. sınıf kategorisi ödül almaya hak kazananlar listesi için tıklayınız.